Return date

e-podroznik.pl helplineDo you want to plan a journey or buy a ticket?
Call 703502802Open 24 hours a day
Cost: 3,69 PLN incl. VAT / minute
Service provided by Progress Plus s.c.
Helpline provides information about connections, ticket prices, and also allows for the purchase of tickets over the phone. Available from 8:00 to 19:00,
365 days a year.

You are not calling from Poland?
See the numbers for other countries
hide information

Hide the map

REGULAMIN SERWISU ORAZ INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
NA PRZEWÓZ OSÓB ORAZ NA PRZEWÓZ PRZESYŁEK
PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY

Niniejszy Regulamin E-PODROZNIK BILETY określa zasady korzystania z Systemu E-PODROZNIK BILETY, w tym Infolinii przez Użytkownika, w szczególności w związku z nabyciem Biletu, Biletu Door to Door lub Zleceniem Przewozu Przesyłki. Korzystanie z Systemu E-PODROZNIK BILETY oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. Warunki techniczne

 1. Warunkiem skorzystania z Systemu E-PODROZNIK BILETY jest:

 2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem, a Teroplan S.A. oraz Przewoźnikiem, oraz

 3. spełnienie następujących wymagań technicznych:

  1. dostęp do sieci Internet,

  2. zainstalowanie w Systemie przeglądarki marki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari wydanej przez jej producenta nie później niż na 2 (słownie: dwa) lata przed datą zakupu Biletu, albo przeglądarki kompatybilnej,

  3. włączenie w przeglądarce obsługi języka JavaScript,

  4. jeżeli na dany kurs sprzedawane są Bilety w formie SMS podanie numeru telefonu komórkowego, na który ma być dostarczony Bilet w formie SMS.

 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków albo nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z Systemu E-PODROZNIK BILETY jest niemożliwe.

§ 2 Zakres zastosowania

 1. Regulamin E-PODROZNIK BILETY ma zastosowanie do korzystania z Systemu E-PODROZNIK BILETY, zakupu Biletów lub Biletów Door to Door i rezerwacji miejsc w komunikacji wykonywanej przez Przewoźników, jak również do zlecania tym Przewoźnikom Przewozu Przesyłek oraz do Infolinii.

 2. Regulamin E-PODROZNIK BILETY odnosi się tylko do tych Kursów, które zostały wyznaczone przez Przewoźników, jako objęte internetową sprzedażą Biletów. Regulamin E-PODROZNIK BILETY określa:

  1. warunki korzystania z Systemu E-PODROZNIK BILETY;

  2. zasady:

   zawarcia umowy przewozu,

   1. zmiany umowy przewozu,

   2. odstąpienia od umowy przewozu,

   3. zwrotu należności za niewykorzystane Bilety, Bilety Door to Door oraz składania i rozpatrywania wniosków,

   4. wystawiania faktur VAT,

   5. prawa i obowiązki Użytkownika, Podróżnego, Teroplan S.A. i Przewoźnika.

 3. Użyte w Regulaminie E-PODROZNIK BILETY określenia oznaczają:

  1. Teroplan S.A. – Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Klucznikowskiej 1, kod pocztowy 32-600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493001, NIP: 5492295534, kapitał zakładowy: 1.735.193,00 zł, wpłacony w całości, obsługująca kompleksowo internetową sprzedaż usług przewozowych świadczonych przez Przewoźników przy wykorzystaniu kanałów teleinformatycznych;

  2. Przewoźnik – przedsiębiorstwo przewozowe, którego sprzedaż Biletów, Biletów Door to Door lub Przewozu Przesyłek przez kanały teleinformatyczne obsługuje Teroplan S.A.;

  3. PKP Intercity – Przewoźnik którym jest „PKP Intercity” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach Jerozolimskich 142A, KRS 0000296032, NIP: 526 25 44 258,

  4. System E-PODROZNIK BILETY – system dostępny poprzez stronę internetową www.e-podroznik.pl lub inne serwisy, będące w dyspozycji Teroplan S.A. umożliwiający Użytkownikowi wyszukanie połączeń komunikacyjnych, zawarcie przez Internet umowy przewozu osób lub rzeczy, na swoją rzecz lub na rzecz Podróżnego;

  5. Płatność on–line – opłacenie należności za pomocą:

   1. karty płatniczej (z wyjątkiem kart korporacyjnych bezimiennych), albo

   2. przelewu internetowego on-line, albo

   3. innej formy płatności obsługiwanej przez System E-PODROZNIK BILETY. Obsługiwane standardy kart oraz przelewy internetowe wskazane są na stronie www.e-podroznik.pl;

  6. Umowa przewozu osób – umowa na przewóz osób zawarta z Przewoźnikiem na podstawie nabytego Biletu lub Biletu Door to Door;

  7. Podróżny – osoba, na rzecz której zakupiony został Bilet lub Bilet Door to Door i której dane zostały zamieszczone na Bilecie lub Bilecie Door to Door;

  8. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu E-PODROZNIK BILETY;

  9. Przewóz Osób – świadczona przez Przewoźnika usługa przewozu na rzecz Podróżnego;

  10. Umowa przewozu rzeczy – umowa na przewóz przesyłki zawarta z Przewoźnikiem na podstawie Zlecenia Przewozu Przesyłki i Listu przewozowego;

  11. Przesyłka – rzecz inna niż bagaż Podróżnego, przyjęta do przewozu na podstawie Zlecenia Przewozu Przesyłki i Listu Przewozowego;

  12. Przewóz Przesyłki – świadczona przez Przewoźnika usługa przewozu Przesyłki;

  13. List przewozowy – dokument zatwierdzony (wypełniony) przez Nadawcę i przekazany Przewoźnikowi, zawierający wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy przewozu rzeczy;

  14. Nadawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nadająca Przesyłkę i zlecająca Przewoźnikowi wykonanie usługi Przewozu Przesyłki;

  15. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Nadawcę jako przyjmujący Przesyłkę od Przewoźnika;

  16. Kurs – trasa Przewozu Osób lub Przewozu Przesyłek;

  17. Zlecenie Przewozu Przesyłki– oświadczenie Użytkownika wyrażone w procesie zakupowym, w przedmiocie zlecenia świadczenia usługi Przewozu Przesyłki przez Przewoźnika złożone poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Systemie E-PODROZNIK BILETY, będące podstawą sporządzenia Listu przewozowego;

  18. Regulamin Przewozu – określony przez Przewoźnika regulamin świadczenia usługi Przewozu Osób lub Przewozu Przesyłek;

  19. Bilet – imienny dokument potwierdzający zawarcie Umowy przewozu osób, stanowiący połączenie jednorazowego biletu na przejazd wraz z rezerwacją miejsca do siedzenia (miejsca siedzące nie są numerowane) [Bilet jednorazowy] lub wielorazowego biletu na przejazd [Bilet okresowy], wydrukowany lub pobrany i możliwy do okazania na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub otrzymany w formie SMS, po dokonaniu zapłaty; Bilet uprawnia do zajęcia miejsca, ale miejsce, które należy zająć wyznacza kierowca pojazdu lub inna osoba do tego uprawniona np. konduktor w pociągu.

  20. Przewóz Door to Door – usługa przewozu Podróżnego od wskazanych w procesie zakupowym : adresu początkowego oraz adresu końcowego;

  21. Bilet Door to Door - Bilet jednorazowy potwierdzający zawarcie umowy przewozu osoby „od adresu do adresu” co w szczególności oznacza odbiór i dowóz Podróżnego ze wskazanego i pod wskazany (w procesie zakupowym) adres. Dalsze zapisy Regulaminu odnoszące się do Biletu mają także zastosowanie do Biletu Door to Door, chyba że Regulamin stanowi inaczej;

  22. Kod Weryfikujący – ciąg znaków alfanumerycznych zawarty na Bilecie, który umożliwia weryfikację autentyczności Biletu na wypadek nieposiadania przez kontrolera imiennej listy pasażerów, którzy zakupili Bilet przez System E-PODROZNIK BILETY. Kod Weryfikujący może być również przedstawiony na Bilecie w postaci kodu dwuwymiarowego, który po zeskanowaniu przez odpowiednie urządzenie przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, może zostać automatycznie zweryfikowany.

  23. Rachunek bankowy Teroplan – rachunek bankowy spółki Teroplan S.A. na który wpłacane są środki pieniężne na poczet przyszłych zakupów Biletów poprzez Konto Skarbonka e-podróżnik.

  24. Konto Skarbonka e-podróżnik – internetowe konto Użytkownika w Systemie E-PODROZNIK BILETY umożliwiające zakup Biletów. Konto Skarbonka e-podróżnik zawiera cyfrowy zapis odpowiadający wpłaconym i niewykorzystanym przez Użytkownika środkom pieniężnym na Rachunku bankowym Teroplan.

  25. Środki Skarbonka – kwota pieniężna, nie większa niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wpłacona w walucie polskiej na Rachunek bankowy Teroplan na poczet przyszłych zakupów Biletów poprzez Konto Skarbonka e-podróżnik.

  26. Dostępne Środki Skarbonka – Środki Skarbonka wpłacone na Rachunek bankowy Teroplan, które nie zostały wykorzystane na zakup Biletu.

  27. Taryfa – ustalona przez Przewoźnika i przypisana do danej linii (kursy Tam i Z powrotem) lub do Kursu stawka cenowa za przewóz jednej lub większej ilości osób. Ilość Biletów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Taryfy jest limitowana. Przewoźnik określa każdorazowo ilość Biletów dostępnych do sprzedaży w ramach danej Taryfy. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i ceny Biletów określane są przez Przewoźników. Definicja Taryfy nie dotyczy Biletów Door to Door.

  28. Dane – wszelkie informacje zamieszczone w Systemie E-PODROZNIK BILETY, w szczególności dotyczące połączeń komunikacyjnych. Danymi są np: informacje o rozkładzie jazdy, informacje o czasie przejazdu, informacje o cenie Biletów, informacje o Przewoźniku.

  29. EM Karta - karta bezstykowa zawierająca dane Biletu okresowego, uprawniająca do przejazdu w określonym terminie na określone Kursy Przewoźnika.

  30. Doładowanie EM Karty – usługa świadczona przez Teroplan S.A polegająca na przedłużeniu okresu obowiązywania Biletu okresowego zapisanego na EM Karcie o kolejny okres.

  31. Voucher lub Bon – unikatowy kod uprawniający do nabycia Biletu w tym opłacenia pozostałych opłat np. Opłaty Transakcyjnej, Opłaty Serwisowej.

  32. Infolinia - usługa o podwyższonej opłacie świadczona przez Teroplan S.A. poprzez połączenie telefoniczne w zakresie informacji o rozkładach jazdy oraz sprzedaży Biletów.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące sprzedaży Biletów, o ile odmiennie nie postanowiono, stosuje się odpowiednio do zlecenia Przewozu Przesyłek.

 5. Zasady i warunki świadczenia Przewozu Osób lub Przewozu Przesyłki, każdorazowo określa Przewoźnik w Regulaminie Przewozu.

 6. System E-PODROZNIK BILETY jest własnością Teroplan S.A.

 7. System E-PODROZNIK BILETY jest systemem informatycznym dostarczającym poprzez serwisy internetowe informacji, bazujących na Danych przekazanych przez Przewoźnika, wobec tego Teroplan S.A. nie odpowiada za umieszczenie w Systemie E-PODROZNIK BILETY błędnych Danych, jeśli takie pochodzą od Przewoźnika.

 8. Użytkownik korzystając z Danych zamieszczonych w Systemie E-PODROZNIK BILETY robi to na własną odpowiedzialność.

 9. Teroplan S.A. umieszcza Dane w Systemie E-PODROZNIK BILETY niezwłocznie po ich uzyskaniu od Przewoźnika. Teroplan S.A. dokłada wszelkich starań, aby Dane były zawsze w wersji bieżącej, jednakże nie gwarantuje, że Dane są w każdym przypadku aktualne, gdyż jest to obowiązek leżący po stronie Przewoźnika.

 10. Teroplan S.A. zastrzega, iż zawarte w Systemie E-PODROZNIK BILETY Dane stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez Użytkowników do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody Teroplan S.A.

 11. W przypadku odrębnych postanowień w Regulaminie przewozu Przewoźnika w szczególności w zakresie zmiany lub zwrotu Biletu, wówczas obowiązuje regulamin Przewoźnika, Teroplan S.A. nie odpowiada za treść tego regulaminu.

 12. Przewoźnicy stosujący własny regulamin sprzedaży swoich Biletów z wykorzystaniem Systemu E-PODROZNIK, prowadzą sprzedaż zgodnie z własnym regulaminem. Wówczas niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży Przewoźnika.

§3. Zasady korzystania z Systemu E-PODROZNIK BILETY

 1. Korzystanie z Systemu E-POZDROZNIK BILETY, w tym korzystanie w celu nabycia Biletu nie wymaga rejestracji konta.

 2. Użytkownik może korzystać z Systemu E-PODROZNIK BILETY wyłącznie w celu osobistym. Korzystanie z Systemu E-PODROZNIK dla celów zarobkowych, w szczególności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga uprzedniej zgody Teroplan S.A. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 3. Użytkownik, który zamierza nabyć Bilet za pomocą Systemu E-PODROZNIK BILETY, powinien:

  1. zarejestrować się w Systemie E-PODROZNIK BILETY, ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

   1. login i hasło dostępu,

   2. dane osobowe, tj:

    • imię i nazwisko,

    • adres poczty elektronicznej,

    • w przypadku pobierania faktury VAT na firmę, nazwę i adres firmy oraz numer NIP,

    • w przypadku dostarczenia Biletu jako SMS, numer telefonu komórkowego, na który ma być dostarczony Bilet,

    • numer telefonu komórkowego, w celu umożliwienia kontaktu w szczególności w przypadku zdarzeń losowych, np. awarii autobusu,

   lub - bez rejestracji w Systemie E-PODROZNIK BILETY - przed zakupem Biletu każdorazowo podać niezbędne dane osobowe.

  2. zaakceptować niniejszy Regulamin E-PODROZNIK BILETY, Politykę Prywatności oraz Regulamin Przewozu.

 4. Użytkownik, który zamierza Zlecić Przewóz Przesyłki za pomocą Systemu E-PODROZNIK BILETY, powinien:

  1. zarejestrować się w Systemie E-PODROZNIK BILETY, ustalając oraz wprowadzając do formularza rejestracyjnego:

   1. login i hasło dostępu,

   2. dane, tj:

    • imię i nazwisko,

    • adres poczty elektronicznej,

    • w przypadku pobierania faktury VAT na firmę, nazwę i adres firmy oraz numer NIP,

    • miejsce przeznaczenia Przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy,

    • adres nadania Przesyłki,

    • numer telefonu kontaktowego Nadawcy oraz Odbiorcy,

   lub - bez rejestracji w Systemie E-PODROZNIK BILETY - przed zakupem Biletu każdorazowo podać niezbędne dane osobowe.

  2. zaakceptować Regulamin E-PODROZNIK BILETY, Politykę prywatności oraz Regulamin Przewozu.

 5. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 i 4 jest dobrowolne jednak niepodanie wskazanych danych powoduje brak możliwości nabycia Biletu lub Zlecenia Przewozu Przesyłki.

 6. Każdego Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania lub zamieszczania w Systemie E-PODROZNIK BILETY treści o charakterze bezprawnym. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Systemu E-PODROZNIK BILETY, w tym w szczególności za zawartość i formę zamieszczanych treści. Teroplan S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia treści o charakterze bezprawnym jak i usunięcia konta Użytkownika, który takie treści dostarcza.

 7. W Systemie E-PODROZNIK BILETY korzystając ze strony www.e-podroznik.pl można dokonać zakupu Biletu na przejazd lub Zlecić Przewóz Przesyłki, codziennie przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Wyjątek stanowi moment, kiedy w Systemie E-PODROZNIK BILETY dokonywane są prace konserwacyjne. Termin, w którym można zarezerwować Bilet na dany Kurs lub Zlecić Przewóz Przesyłki określa Przewoźnik.

 8. Użytkownik, który zarejestrował swoje konto może w każdym momencie usunąć swoje konto z Systemu E-PODROZNIK BILETY wybierając odpowiednią dyspozycję w menu.

 9. Rejestrując konto w systemie E-PODROZNIK BILETY Użytkownik powinien zaakceptować niniejszy Regulamin.

Rozdział 2 Warunki handlowe

§4. Zawarcie Umowy przewozu osób

 1. Zawarcie Umowy przewozu osób następuje poprzez dokonanie Płatności on-line (po uzyskaniu potwierdzenia dokonania płatności) i udostępnienie przez Teroplan S.A. – za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY – Biletu do wydrukowania lub pobrania i okazania na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub dostarczonego w formie SMS.

 2. W celu nabycia Biletu Użytkownik powinien określić, poprzez wyszukanie lub uzupełnienie odpowiednich pól w procesie transakcyjnym m.in

  1. relacji (przystanek wyjazdu, przystanek przyjazdu),

  2. daty wyjazdu,

  3. godziny wyjazdu,

  4. określeniu liczby osób w każdej z dostępnych Taryf i/albo uprawnionych do ulgi („liczba osób wg taryfy ulgowej”),

  5. wskazaniu imienia i nazwiska,

  6. podanie innych wymaganych informacji.

 3. Operatorem Płatności on-line wykonywanej za pomocą karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) jest firma PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Operatorem Płatności on-line wykonywanej w inny sposób niż kartą płatniczą (debetową lub kredytową) jest Teroplan S.A., DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - właściciel systemu przelewy24.pl lub ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach - świadczący usługi płatności online (np. BLIK).

 4. Płatności on-line może dokonać Użytkownik.

 5. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Użytkownikowi do wydrukowania Biletu lub Zlecenia Przewozu Przesyłki na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej lub pobrania i okazania na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub otrzymanie przez Użytkownika na zadany numer telefonu Biletu w formie SMS. Użytkownik odpowiada za czytelność wydrukowanego lub pobranego do okazania Biletu lub przechowywanie Biletu SMS w telefonie komórkowym.

 6. Wydrukowany lub pobrany do okazania Bilet lub dostarczony w formie SMS musi zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. Kod Weryfikujący Biletu,

  3. dane, o których mowa w § 4 pkt 2,

 7. Dane, o których mowa w ust. 6 podlegają weryfikacji i muszą być zgodne z danymi będącymi w posiadaniu kontrolera.

 8. Usługi przewozu osób świadczy Przewoźnik na podstawie Regulaminu Przewozu, którego treść udostępniona jest Użytkownikowi w trakcie procesu zakupowego.

 9. Użytkownik może nabyć poprzez system E-PODROZNIK BILETY następujące rodzaje Biletów PKP Intercity:

  1. jednorazowy z rezerwacją miejsca do siedzenia, pociągi: TLK, IC, EIC, EIP; taryfa: N*, 30%, 33%, 37%, 50%, 51%, 78%, 95%, 100% – dla dzieci do lat 4, UUT** (*N – bilet normalny **UUT – bilet z ulgową usługą transportową);

  2. jednorazowy bez rezerwacji miejsca do siedzenia, pociągi: TLK, IC, EIC; taryfa: N*, 30%, 33%, 37%, 50%, 51%, 78%, 95%, 100% – dla dzieci do lat 4, UUT** (*N – bilet normalny **UUT – bilet z ulgową usługą transportową);

  3. Bilety w zakresie ofert: Bilet Rodzinny i Duża Rodzina; miejsc w Strefie Ciszy; zmiany imienia i nazwiska na Bilecie.

 10. Z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej Bilety sprzedawane poprzez system E-PODROZNIK BILETY stanowią odrębne umowy przewozu. Wyniki wyszukiwania trasy dojazdu stanowią jedynie prezentację możliwych propozycji przejazdu. Teroplan S.A. nie łączy tych Biletów z własnej inicjatywy jak również Bilety te nie stanowią wspólnego biletu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

 11. Przewoźnik Kolejowy może postanowić, że dany Bilet stanowi Bilet wspólny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Przewoźnik informuje w Regulaminie Przewozu, którego treść udostępniona jest Użytkownikowi w trakcie procesu zakupowego o tym czy i jakie Bilety uznaje on za Bilety wspólne.

§ 4.1 Przewóz Przesyłki

 1. Przewóz Przesyłki jest usługą świadczoną przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewozu, który udostępniany jest Użytkownikowi w trakcie procesu zakupowego.

 2. Wymiary Przesyłki oraz rzeczy które nie podlegają przewozowi określa Przewoźnik w Regulaminie Przewozu.

 3. W celu Zlecenia Przewozu Przesyłki, Użytkownik wybiera Kurs i podaje w procesie zakupowym następujące dane:

  1. nazwę i adres Nadawcy;

  2. miejsce przeznaczenia Przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy;

  3. numer telefonu kontaktowego Nadawcy oraz Odbiorcy

  4. deklarowaną wartość Przesyłki: i/ do 500 zł lub ii/ do 2.000 zł.

 4. Wybór Kursu przez Użytkownika determinuje orientacyjny termin odbioru i dostarczenia Przesyłki. Rzeczywisty termin odbioru i dostarczenia Przesyłki jest ustalany na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu.

 5. Użytkownik składając zamówienie, zobowiązuje się do uzupełnienia formularza w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, podając rzeczywiste i prawdziwe informacje w szczególności dotyczące wartości Przesyłki.

 6. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Przewozu, zgodnie z którym jest świadczona usługa.

 7. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik powinien dokonać Płatności on-line lub Płatności w pojeździe (w przypadku Przewoźników, którzy dopuszczają taką możliwość) w celu opłacenia Przewozu Przesyłki.

 8. Po dokonaniu Płatności on-line Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres email, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania opłaty oraz potwierdzenie Zlecenia Przewozu Przesyłki. Jednocześnie Zlecenie Przewozu Przesyłki zostaje przekazane Przewoźnikowi, który na jego podstawie będzie świadczył Przewóz Przesyłki.

 9. Teroplan S.A. ani Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika, Nadawcy, Odbiorcy albo innej osoby trzeciej, spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie błędnych lub niezgodnych z rzeczywistością danych. W przypadku gdy rzeczywiste cechy Przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu, Przewoźnik może odmówić wykonania Przewozu Przesyłki.

 10. Jeżeli podane przez Przewoźnika dane Przesyłki w formularzu zamówienia będą różniły się od cech rzeczywistych Przesyłki, sprawdzonych przez Przewoźnika i będzie to miało wpływ na cenę usługi Przewozu Przesyłki a Przewoźnik nie odmówi jej wykonania, Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie.

 11. Postanowienia niniejszego § 4.1. nie dotyczą Biletów PKP Intercity.

§ 4.2 Przewóz Osób Door to Door Przewóz Przesyłki Door to Door

 1. Użytkownik wybierając Kurs oznaczony jako „ADRES - ADRES” może nabyć Bilet Door to Door lub Zlecić Przewóz Przesyłki.

 2. Użytkownik nabywając Bilet Door to Door zawiera Umowę przewozu w systemie „door to door” tj. „od adresu do adresu” zgodnie z Regulaminem Przewozu, udostępnionym Użytkownikowi w trakcie procesu zakupowego.

 3. Prezentowana godzina odjazdu i przyjazdu może się różnić od rzeczywistej z uwagi na charakter usługi. Termin odjazdu będzie każdorazowo ustalany telefonicznie przez Przewoźnika (połączenie telefoniczne lub wiadomość sms na podany przez Użytkownika numer telefonu).

 4. W procesie zakupu Użytkownik powinien podać adres miejsca początkowego oraz miejsca docelowego, z którego Podróżny będzie odebrany przez Przewoźnika i do którego będzie zawieziony.

 5. W pozostałym zakresie, o ile inaczej nie postanowiono, zastosowanie znajduje odpowiednio niniejszy Regulamin. Postanowienia niniejszego § 4.2. nie dotyczą Biletów PKP Intercity.

§ 4.3 Zakup przez Konto Skarbonka e-podróżnik

 1. Jedną z dostępnych form Płatności on-line, oferowanych przez Teroplan S.A., jest Skarbonka e-podróżnik.

 2. Użytkownik, po wpłaceniu określonej kwoty pieniężnej na Rachunek bankowy Teroplan, celem jej przyszłego wykorzystania do zakupu Biletów, uzyskuje dostęp do Konta Skarbonka e-podróżnik.

 3. Konto Skarbonka e-podróżnik umożliwia zakup Biletów za środki pieniężne uprzednio wpłacone przez Użytkownika na Rachunek bankowy Teroplan.

 4. Konto Skarbonka e-podróżnik posiada cyfrowy zapis odpowiadający wpłaconym przez Użytkownika środkom pieniężnym oraz Dostępnym Środkom Skarbonki.

 5. Użytkownik może dokonać zakupu Biletu poprzez potwierdzenie wyboru odpowiedniej pozycji w oknie dialogowym Konta Skarbonka e-podróżnik pod warunkiem posiadania przez niego Dostępnych Środków Skarbonki.

 6. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie wyboru pozycji „Potwierdzam zakup” w oknie dialogowym konta Skarbonka e-podróżnik.

 7. Postanowienia § 4 ust 5-7 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

 8. Użytkownik może w każdym momencie żądać zwrotu Dostępnych środków pieniężnych. Zwrot Dostępnych środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika z którego dokonano płatności, w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania żądania zwrotu.

§ 4.4 Doładowanie EM Karty

 1. Doładowanie EM Karty jest możliwe wyłącznie jeżeli Użytkownik jest posiadaczem EM Karty na podstawie wcześniej zawartej umowy z Przewoźnikiem.

 2. W celu Doładowania EM Karty Użytkownik powinien otworzyć odpowiednią zakładkę „Doładuj EM Kartę” oraz podać numer EM Karty którą zamierza doładować.

 3. W celu doładowania EM Karty użytkownik powinien również podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

 4. Teroplan S.A. zapewnia jedynie możliwość Doładowania EM Karty co oznacza wyłącznie przedłużenie okresu ważności Biletu okresowego o następny okres. W celu nabycia EM Karty lub zmiany jakichkolwiek danych Biletu zawartych na EM Karcie, np. okresu obowiązywania Biletu, kursów na których ważny jest Bilet Użytkownik powinien skontaktować się z Przewoźnikiem.

 5. Teroplan S.A. nie zapewnia możliwości zwrotu Biletu okresowego lub jego zmiany, w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Przewoźnikiem.

 6. Po Doładowaniu EM Karty Teroplan S.A. dostarcza klientowi elektroniczne potwierdzenie zakupu Biletu (doładowania EM Karty), zawierające Kod Weryfikacyjny. Potwierdzenie zostanie doręczone Użytkownikowi elektronicznie w formacie PDF na podany przez Użytkownika adres email.

 7. W trakcie przejazdu do którego upoważnia Bilet okresowy, Użytkownik powinien posiadać potwierdzenie zakupu Biletu (w formie elektronicznej lub papierowej - wydrukowanej). Jeżeli z przyczyn technicznych przedłużenie ważności Biletu okresowego nie zostanie zapisane na EM Karcie, Użytkownik powinien podać Kod Weryfikacyjny Przewoźnikowi lub kierowcy w celu aktualizacji EM Karty.

 8. Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem § 5 oraz § 6 niniejszego Regulaminu.

 9. Postanowienia niniejszego § 4.4. nie dotyczą Biletów PKP Intercity.

§5. Zmiana Umowy przewozu

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany danych podanych przy zakupie Biletu. Zmiana Biletu w zakresie terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia lub klasy środka transportowego („Przebukowanie”) odbywa się zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zmiana Biletu PKP Intercity następuje zgodnie z § 5 ust. 11 poniżej.

  Możliwość zmiany terminu podróży

 2. Dla wybranych kursów zmiana daty możliwa wyłącznie na kurs odbywający się w innym dniu w godzinach kursu na jaki został zakupiony pierwotny bilet w przypadku nabycia Biletu wraz z opcją “Możliwość zmiany terminu podróży” w chwili nabycia Biletu. Różnica w cenie Biletu jest podawana każdorazowo w trakcie zamówienia w procesie transakcyjnym przed zakupem Biletu.

 3. W przypadku kursów dla których nie ma możliwości nabycia Biletu z opcją “Możliwość zmiany terminu podróży” Użytkownik może dokonać zmiany daty na kurs odbywający się w innym dniu w godzinach kursu na jaki został zakupiony pierwotny bilet na zasadach określonych w ust. 7 - 10 poniżej.

 4. Nie ma możliwości zakupu samej opcją “Możliwość zmiany terminu podróży” bez nabycia Biletu lub po dokonaniu nabycia Biletu.

 5. Bilet z opcją “Możliwość zmiany terminu podróży”:

  1. nie obejmuje Biletu Okresowego

  2. nie obejmuje EM Karty

  3. nie obejmuje Biletu Grupowego.

 6. W przypadku kursów dla których Teroplan S.A. nie umożliwia zmiany daty bez nabycia Biletu z opcją “Możliwości zmiany terminu podróży” ewentualna zmiana daty jest możliwa bezpośrednio u Przewoźnika.

 7. Chęć zmian wyraża Użytkownik, wypełniając odpowiedni formularz po zalogowaniu się do swojego konta w Systemie E-PODROZNIK BILETY lub zarządzając Biletem bez logowania się do konta Użytkownika po podaniu 20 cyfrowego numeru Biletu.

 8. Przebukowanie Biletu możliwe jest do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej (na Kurs zakupionego Biletu jak i na kurs Przebukowanego Biletu), w przypadku gdy dostępne są miejsca w wybranym terminie w tej samej Taryfie.

 9. W przypadku Przebukowania na inną Taryfę, Użytkownikowi przysługuje zwrot na odpowiednio stosowanych zasadach określonych w § 6 Regulaminu. Przebukowanie takie jest możliwe jeśli są dostępne miejsca w danej Taryfie w wybranym terminie.

 10. Zmiana Umowy Przewozu za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY może podlegać opłacie transakcyjnej lub serwisowej określonej w § 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy do danego zamówienia wystawiana jest faktura Vat Przebukowanie Biletu wymaga potwierdzenia odbioru faktury korygującej wysłanej na adres e-mail Użytkownika.

 11. Użytkownik ma możliwość zmiany Biletu PKP Intercity w Systemie E-PODROZNIK BILETY w następujący sposób:

  1. Użytkownik w panelu „Biletu” wybiera i klika opcję „wymień”;

  2. Po wybraniu opcji „wymień Użytkownik jest przekierowywany na stronę wyszukiwarki nowego połączenia;

  3. Użytkownik wybiera nowe połączenie oraz dowolny inny Bilet Przewoźnika Intercity możliwy do nabycia poprzez system E-PODROZNIK BILETY.

  4. Użytkownik dokonuje płatności za nowy Bilet. Po dokonaniu płatności system E-PODROZNIK BILETY automatycznie zwracana cenę Biletu wymienionego.

§6. Odstąpienie od Umowy przewozu osób lub Przewozu osób Door to Door

 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy przewozu osób. Moment możliwości odstąpienia on-line określany jest przez Przewoźnika, dla każdego Kursu oddzielnie.

 2. Odstąpienie od Umowy przewozu osób następuje na zasadach poniższych. W przypadku wykupienia Biletu z opcją „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)” odstąpienie od Umowy przewozu osób następuje na zasadach określonych w § 6a”

 3. Do momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs Użytkownik wyraża chęć odstąpienia od Umowy przewozu osób, logując się do swojego konta w Systemie E-PODROZNIK BILETY i korzystając z odpowiedniej funkcjonalności lub wypełniając odpowiedni formularz bez logowania po podaniu 20 cyfrowego numeru Biletu. Warunki, na jakich Użytkownik może odstąpić od Umowy przewozu osób zostaną przedstawione Użytkownikowi każdorazowo przed nabyciem Biletu.

 4. Po zamknięciu listy rezerwacyjnej na dany kurs Użytkownik wyraża chęć odstąpienia od umowy wypełniając formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu Biletu dostępnym TUTAJ i wysyłając wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu Biletu na adres: ul. Zakopiańska 73, Kraków 30-418.

 5. W przypadku, gdy do danego zamówienia wystawiana jest faktura Vat odstąpienie od Umowy przewozu wymaga potwierdzenia odbioru faktury korygującej wysłanej na adres e-mail Użytkownika.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu, Teroplan S.A. zastrzega możliwość potrącenia części należności (odstępnego), której wysokość każdorazowo określa Przewoźnik. Kwota potrącenia jest dostępna w Warunkach zakupu i zwrotu biletu w formularzu zakupu Biletu jak również w Regulaminie przewozu. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika lub Teroplan S.A.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu zwrotowi nie podlega kwota opłaty transakcyjnej, o której mowa w § 11.

 8. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy Przewozu Przesyłek, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

 9. Odstąpienie od Umowy Przewozu za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY może podlegać opłacie transakcyjnej lub serwisowej określonej w § 11 niniejszego Regulaminu.

 10. Z zastrzeżeniem ust. 13 – 16 Użytkownik odstępując od Umowy przewozu osób otrzymuje zwrot na Bon. Bon jest udostępniany w drodze elektronicznej: 1. na adres email Użytkownika, podany w procesie transakcyjnym albo 2. w formie SMS na numer telefonu podany podczas zakupu w punkcie stacjonarnym lub zakupu poprzez infolinię (o ile nie zostanie podany adres email Użytkownika) Bon uprawnia do nabycia nowego Biletu poprzez System E-PODROZNIK BILETY w terminie obowiązywania Bonu określonym w informacji mailowej lub SMS przesłanej do Użytkownika w związku z odstąpieniem od umowy. Bon jest wystawiany na kwotę przysługującą Użytkownikowi tytułem zwrotu tj. cenę biletu pomniejszoną o odstępne Przewoźnika, opłatę transakcyjną oraz koszt procesu obsługi zwrotu (opłatę serwisową - § 11).

 11. Bon uprawnia do nabycia, w terminie obowiązywania Bonu, dowolnie wybranego Biletu, poprzez serwis w którym nabyto zwracany Bilet. Przykładowo Bon przyznany w związku ze zwrotem Biletu nabytego w serwisie internetowej sprzedaży Biletów na stronie internetowej Przewoźnika uprawnia do nabycia dowolnego Biletu wyłącznie poprzez ten serwis Przewoźnika.

 12. Jeśli cena nowego Biletu przekracza wartość Bonu, należy opłacić różnicę w cenie. Jeśli jest ona niższa, pozostała po zapłacie wartość Bonu zostanie zapisana w Systemie E-PODROZNIK BILETY na koncie tego samego Bonu. W przypadku ofert promocyjnych mogą obowiązywać inne regulacje. Szczegółowe ustalenia znajdują się w warunkach promocji dostępnych w odpowiednim regulaminie promocji.

 13. W przypadku gdy Przewoźnik tak zdecyduje Użytkownik otrzymuje zwrot należności na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty za Bilet. Zwrotu należności w wysokości określonej przez Przewoźnika dokonuje biuro zwrotów Teroplan S.A. W przypadku zakupu Biletu w stacjonarnym punkcie sprzedaży możliwy jest również zwrot gotówkowy w punkcie, w którym dokonano zakupu Biletu.

 14. Jeżeli odstąpienie od Umowy przewozu osób następuje z winy Przewoźnika lub Teroplan S.A. Użytkownik otrzymuje zwrot należności za Bilet w formie pieniężnej. Zwrot należności dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Przewozu Osób z winy Teroplan S.A. lub Przewoźnika, na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty za Bilet.

 15. Użytkownik może złożyć wniosek o zwrot należności za Bilet w sposób określony w ust. 14, także w przypadku odstąpienia od Umowy Przewozu Osób z powodu innego niż wina Teroplan S.A. lub Przewoźnika. Użytkownik winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje zwrot w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot należności za Bilet. Zwrot następuje na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty za Bilet.

 16. Wniosek o zwrot należności za Bilet określony w ust. 15 powinien zawierać: imię i nazwisko, numer biletu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz opis zgłaszanej sprawy i powinien zostać zgłoszony najpóźniej do chwili zakończenia kursu.

 17. Niniejszy § 6 nie dotyczy odstąpienia od Umowy przewozu PKP Intercity. Do odstąpienia od Umowy Przewozu PKP Intercity stosuje się regulamin PKP Intercity.

§ 6a. Bilet z opcją „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)”

 1. Na wybranych Kursach Użytkownik ma możliwość wykupienia Biletu wraz z opcją „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)” przy zakupie Biletu na zasadach określonych poniżej.

 2. Bilet wraz z opcją „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)” z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej uprawnia do odstąpienia od umowy przewozu bez potrącania odstępnego określonego w § 6 ust. 6 niniejszego regulaminu w przypadku odstąpienia od umowy przewozu maksymalnie w terminie do 2 (dwóch) dni od dnia planowanego odjazdu. Dokładna data i godzina, będą podane w procesie transakcyjnym.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przewozu w terminie 1 lub 2 dni do czasu zamknięcia listy rezerwacyjnej określonego i podanego przy zakupie biletu lub po zamknięciu listy rezerwacyjnej Teroplan S.A. zastrzega możliwość potrącenia części należności (odstępnego), której wysokość każdorazowo określa Przewoźnik. Kwota potrącenia jest dostępna w Warunkach zakupu i zwrotu biletu w formularzu zakupu Biletu jak również w Regulaminie przewozu. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika lub Teroplan S.A.

 4. Równowartość opłaty za Bilet w części odpowiadającej wartości opcji „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)” nie podlega zwrotowi.

 5. Nie ma możliwości nabycia samej opcji „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)” bez nabycia Biletu lub po dokonaniu nabycia Biletu.

 6. Zwrot należności dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Przewozu, na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty za Bilet.

 7. Bilet „Zwrot 100%, w gotówce (do 2 dni przed odjazdem)”” nie obejmuje:

  1. Biletu Okresowego

  2. EM Karty

 8. Niniejszy § 6a nie dotyczy Biletów PKP Intercity.

§7. Wystawianie faktur VAT

 1. Bilet nie jest fakturą VAT.

 2. W przypadku Przewoźnika który powierza fiskalizację sprzedaży na kasie własnej Teroplan S.A., Teroplan S.A. działając na zlecenie i w imieniu Przewoźnika wystawia fakturę VAT na Bilet lub Przewóz Przesyłki, w przypadku żądania wystawienia faktury Vat, z podaniem wymaganych danych, w szczególności numeru NIP.

 3. Teroplan S.A. wystawia fakturę VAT na Opłatę transakcyjną lub serwisową w przypadku gdy nabywca zażąda w procesie transakcyjnym wystawienia faktury Vat podając przy tym wymagane dane, w szczególności numer NIP.

 4. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika przy zakupie Biletu lub zlecenia Przewozu Przesyłki. Akceptacja REGULAMINU lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Rozdział 3 Prawa i obowiązki Stron

§8. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo w szczególności do:

  1. składania wniosków poprzez odpowiednie formularze dostępne po zalogowaniu się do Systemu E-PODROZNIK BILETY;

  2. wglądu do zawartych przez niego Umów przewozu lub Przewóz Przesyłki za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY.

 2. Prawa Użytkownika w zakresie ochrony jego danych osobowych określa Polityka prywatności.

 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:

  1. podać przy rejestracji lub w procesie zakupowym w Systemie E-PODROZNIK BILETY prawdziwe, kompletne i aktualne dane, które są niezbędne do zawarcia Umowy przewozu osób lub Umowy przewozu rzeczy. W przypadku nie poinformowania Teroplan S.A. o zmianie adresu e-mail lub podania błędnego adresu e-mail, jak również gdy z innych przyczyn nie jest możliwe dostarczenie faktury Vat, Biletu lub potwierdzenia Zlecenia Przewozu Przesyłki, Teroplan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie faktury Vat, Biletu lub potwierdzenia Zlecenia Przewozu Przesyłki. W takim przypadku Użytkownik może otrzymać ww. dokumenty po pisemnym zgłoszeniu tego faktu i podaniu prawidłowego adresu e-mail.

  2. zaakceptować Regulamin E-PODROZNIK BILETY oraz Politykę prywatności, a w przypadku zakupu Biletu dla Podróżnego, który nie jest Użytkownikiem:

   1. podać w trakcie rezerwowania Biletu i miejsca: imię i nazwisko Podróżnego (w przypadku grupy podróżnych imię i nazwisko jednego Podróżnego);

   2. zapoznać Podróżnego (nie będącego jednocześnie Użytkownikiem) z postanowieniami Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, Polityką prywatności oraz Regulaminu przewozu.

  3. korzystać z Systemu E-PODROZNIK BILETY zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY;

  4. wydrukować czytelnie na papierze formatu A-4 – w orientacji pionowej - Bilet i zachować go do kontroli lub zachować do kontroli Bilet pobrany do okazania na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub dostarczony w formie SMS;

  5. nie przenosić uprawnień, wynikających z zawarcia Umowy przewozu, na jakiekolwiek osoby trzecie, z wyjątkiem prawa do dysponowania Biletem lub Listem przewozowym przez Podróżnego lub Nadawcę lub Odbiorcę.

 4. Podróżny zobowiązany jest okazać osobom dokonującym kontroli dokumentów przewozu:

  1. ważny, czytelnie wydrukowany lub pobrany do okazania na urządzeniu elektronicznym typu smartfon lub zachowany jako SMS Bilet, spełniający warunki określone w §4 ust. 6; w przypadku Biletu w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym, Podróżny obowiązany jest do udostępnienia tego urządzenia kontrolerowi w sposób umożliwiający zeskanowanie Kodu weryfikacyjnego;

  2. w przypadku zakupu Biletu na kurs Przewoźnika, który tego wymaga, dokument potwierdzający tożsamość;

  3. ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgi – w razie korzystania z Biletu ulgowego;

  4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 4, Podróżny traktowany jest jak podróżny bez ważnego Biletu na przejazd.

 5. Akceptując Regulamin E-PODROZNIK BILETY Użytkownik oświadcza, że:

  1. wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Systemu EPODROZNIK BILETY – w tym imię i nazwisko – są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą;

  2. zapoznał Podróżnego, na rzecz którego zakupił Bilet z postanowieniami Regulaminu E-PODROZNIK BILETY;

  3. posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§9. Biuro Obsługi Klienta

 1. Teroplan S.A. prowadzi Biuro Obsługi Klienta w sprawach dotyczących Systemu E-PODROZNIK BILETY – we własnym imieniu, zaś w sprawach związanych z Przewozem osób lub Umową przewozu rzeczy – w imieniu Przewoźnika przekazując korespondencję pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem.

 2. Biuro Obsługi Klienta rozpatruje sprawy dotyczące Biletu zgłoszone przez Użytkownika, w tym skargi, wnioski oraz reklamacje (za wyjątkiem reklamacji dotyczących przejazdów PKP Intercity, zgłaszanych bezpośrednio na stronie przewoźnika).

 3. Biuro Obsługi Klienta rozpatruje zgłoszenia dokonane przez Użytkownika wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: bilety@e-podroznik.pl

 4. Zgłaszając reklamację Użytkownik powinien podać:

  1. powód reklamacji,

  2. dane pasażera,

  3. numer Biletu

  4. datę podróży.

  W przypadku przejazdu pociągiem PKP Intercity zgłoszenie reklamacyjne wraz z podaniem nr biletu WT (np. WT23246739) kieruj na: https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/obsluga-klientow/reklamacje-i-skargi/

 5. Biuro Obsługi Klienta rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika – w przypadku reklamacji dotyczących Systemu E-PODROZNIK BILETY, a w szczególności usług świadczonych przez Teroplan S.A. Reklamacje w sprawach związanych z Przewozem Osób lub Umową przewozu rzeczy rozpatruje Przewoźnik w terminie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (zasadniczo 30 dni) lub w terminie określonym w Regulaminie Przewozu. Biuro Obsługi Klienta pośredniczy w kontakcie z Przewoźnikiem w zakresie przekazywania reklamacji dotyczących Przewozu Osób lub Umowy Przewozu rzeczy.

 6. Biuro reklamacji odpowiada Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego Użytkownik wysłał zgłoszenie reklamacji lub adres poczty elektronicznej podany w trakcie zgłoszenia elektronicznego.

 7. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

 8. Teroplan S.A. informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Teroplan S.A. informuje, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami.

§10. Infolinia

 1. Teroplan S.A. prowadzi, za opłatą telefoniczną infolinię dostępną pod numerem telefonu 703502802. Opłata za minutę połączenia wynosi 3,69 zł brutto. Czas połączenia naliczany jest od momentu uruchomienia automatycznej zapowiedzi.

 2. Dzięki Infolinii Użytkownik może uzyskać informacje o połączeniach komunikacyjnych dostępnych w Systemie E-PODROZNIK BILETY jak również nabyć Bilet lub zlecić Przewóz Przesyłki.

 3. W celu nabycia Biletu lub zlecenia Przewozu Przesyłki konieczne jest podanie wymaganych danych, określonych w § 4 powyżej.

 4. Za pomocą Infolinii Użytkownik może dokonać rezerwacji Biletu lub Zlecenia Przewozu Przesyłki oraz wybrać płatność w pojeździe jako sposób opłacenia Biletu lub Przewozu Przesyłki. Rezerwacja Biletu lub Zlecenie Przewozu Przesyłki wraz z Płatnością w pojeździe jest możliwa wyłącznie w przypadku Przewoźników którzy wyrazili zgodę na taki sposób płatności.

 5. W przypadku rezerwacji lub nabycia Biletu za pomocą Infolinii stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu

§11. Prawa i obowiązki Teroplan S.A. oraz Przewoźnika

 1. Teroplan S.A. ma prawo odstąpić w imieniu Przewoźnika od Umowy przewozu zawartej przy wykorzystaniu Systemu E-PODROZNIK BILETY, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Podróżnego niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY.

 2. W związku z Umową przewozu zawartą za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY Teroplan S.A. jest zobowiązana do:

  1. ponoszenia kosztów transakcji dokonywanych przy pomocy Płatności on-line, tj.:

   1. przyjmowania płatności za Bilet lub Zlecenie Przewozu Przesyłki,

   2. dokonywania zwrotu należności za niewykorzystany Bilet na zasadach określonych w § 6 oraz zwrotu Dostępnych środków pieniężnych zgodnie z § 4.3 ust. 8;

  2. przesłania Użytkownikowi – za pośrednictwem poczty elektronicznej faktury VAT potwierdzającej zakup Biletu lub usługi Przewozu Przesyłki oraz ewentualnie faktury korygującej, w szczególności w przypadku zwrotu należności za niewykorzystany Bilet, do którego wystawiona została faktura VAT lub w przypadku dokonania zmiany danych;

  3. rozpatrzenia wniosków składanych przez Użytkownika.

 3. W związku z Umową przewozu zawartą za pośrednictwem Systemu E-PODROZNIK BILETY Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania przewozu zgodnie z zawartą umową.

 4. Teroplan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewozu przez Przewoźnika.

 5. Zasady przetwarzania przez Teroplan S.A. danych osobowych Użytkownika lub Podróżnego określone zostały w Polityce prywatności.

§12. Opłaty transakcyjne i serwisowe

 1. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży, prowadzące stacjonarną sprzedaż Biletów, na postawie Umowy partnerskiej zawartej z Teroplan S.A., widniejące na stronie www.e-podroznik.pl jako Punkty sprzedaży, mają prawo doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata ta stanowi przychód biura podróży lub innego stacjonarnego punktu sprzedaży.

 2. Teroplan S.A. ma prawo doliczać do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną lub opłatę serwisową. Teroplan S.A. może również doliczyć opłatę transakcyjną lub serwisową z tytułu każdej czynności której żąda Użytkownik, np. z tytułu zmiany lub zwrotu Biletu. Opłata ta stanowi przychód firmy Teroplan S.A. i jest pobierana z tytułu administracyjnej obsługi danej operacji. Wysokość opłaty transakcyjnej lub serwisowej jest podawana każdorazowo w trakcie zamówienia w procesie transakcyjnym lub przed dokonaniem danej czynności, przy czym opłata z tytułu zamiany lub zwrotu Biletu nie będzie wyższa niż 6,99 zł

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi, chyba że odstąpienie następuje z winy Teroplan S.A.

 4. W przypadku Przewozu Przesyłek może zostać pobierana dodatkowa opłata za wcześniejszy odbiór Przesyłki.

 5. Niniejszy § 12 nie dotyczy Biletów PKP Intercity.

§ 13. Informacja Handlowa

 1. Zakładając konto w Systemie E-PODROZNIK BILETY lub nabywając Bilet, Bilet Door to Door, zlecając Przewóz Przesyłki Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda ta jest dobrowolna i nie jest wymagana w celu zawarcia umowy przewozu.

 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych umożliwia Teroplan S.A. wysyłanie na adres email SMS/MMS, komunikator internetowy Użytkownika informacji dotyczących nowych ofert, promocji, rabatów lub akcji tematycznych stosowanych przez Teroplan S.A. lub Przewoźnika.

 3. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej przesłanej informacji lub zgłaszając takie żądanie podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Systemu E-PODROZNIK BILETY korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów. Kody te używane są do pobierania danych zawartych w Plikach cookies i przekazywania ich podmiotom trzecim, w celu wyświetlania przez nich użytkownikom spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP). Korzystając z serwisu www.e-podroznik.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych we wskazany wyżej sposób.

 2. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować ze zbierania przez zewnętrzne podmioty, poprzez kody remarketingowe informacji zawartych w Plikach cookies, a tym samym zrezygnować z wyświetlania spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy, w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu wykorzystywania plików cookies.

 3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż biletów przy sprzedaży biletów na podróż pociągiem informują pasażerów o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia. W celu realizacji ww. obowiązku Teroplan S.A. informuje o Prawach pasażerów w ruchu kolejowym UE z którymi można zapoznać się tutaj.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie E-PODROZNIK BILETY zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe oraz Regulamin Przewozu Przewoźnika.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for Koleje Małopolskie Terms and Conditions available on the site https://www.e-podroznik.pl/regulaminML shall apply.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for Koleje Śląskie Sp. z o.o. Terms and Conditions available on the site https://www.e-podroznik.pl/regulaminKS shall apply.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for Koleje Dolnośląskie S.A. Terms and Conditions available on the site https://www.e-podroznik.pl/regulaminKD shall apply.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. Terms and Conditions available on the site https://www.e-podroznik.pl/regulaminLKA shall apply.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for POLREGIO Terms and Conditions available on the site https://www.e-podroznik.pl/regulaminPR shall apply.

In matters not covered by these E-PODROZNIK BILETY Terms and Conditions, for PKP Intercity Terms and Conditions available on the site https://www.intercity.pl/pl/site/bip/regulaminy/regulamin-sprzedazy-biletow-pkp-intercity-przez-agentow-regulamin-uwh.html shall apply.

Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner